INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Bc. Martin Stolář, 756 25 Růžďka, IČ 03944522 dbá na ochranu osobních údajů, které mi předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které mi poskytujete zpracovávám zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na mě můžete obrátit písemně na adrese mého sídla.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Bc. Martin Stolář, dbá na bezpečnost osobních dat, které mu předáváte. Přijal jsme vhodná technická a organizační opatření, abych Vaše data dostatečně chránil s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsem od Vás získal nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředávám jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany mých právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Bc. Martina Stoláře o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracovává. Tyto informace Vám poskytnu zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budu včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás eviduji, budu nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby má právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytne osobní údaje, které zpracovává k Vaší osobě.

Mým právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás eviduji, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budu rád, pokud mě informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abych Vaše osobní údaje měl aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abych mohl řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás eviduji. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracovávám v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a já následně prověřím oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informuji Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracovávám na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracovávám protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebuji pro účely jejich zpracování.

 Právo na výmaz

Pokud jste mi někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a já údaje, které zpracovávám výhradně na základě Vašeho souhlasu mám povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech mých systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v mých silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@djnavasiparty.cz nebo na mé sídlo:

Bc. Martin Stolář

756 25 Růžďka

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na mé webové stránky a prohlížíte si je, zpracovávám následující protokolové soubory a ukládám je na mých serverech. Mezi informace, které ukládám patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovávám po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte mé webové stránky, jste informováni, že využívám technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesílám, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokáži zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitoruji a analyzuji pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzuji nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťuji návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na mé webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využívám pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Bc. Martina Stoláře dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který mi sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budu tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům.
Bc. Martin Stolář nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Bc. Martina Stoláře nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Bc. Martin Stolář zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ – WEB

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Evidence zákazníka / firmy.
Doba zpracování po dobu trvání pracovněprávního vztahu
Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Založení a zatřídění zakázky.
Doba zpracování 2 roky

CENOVÁ NABÍDKA

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Slouží k evidenci klienta / společnosti. Upřesnění údajů.
Doba zpracování po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů
Zpracovatelé Bc. Martin Stolář
Příjemci

E-MAIL

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Upřesnění informací o klientovi / společnosti. Evidence zakázky.
Doba zpracování po dobu trvání pracovněprávního vztahu
Zpracovatelé Bc. Martin Stolář
Příjemci

OBJEDNÁVKA / SMLOUVA

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Evidence právních ujednání.
Doba zpracování po dobu trvání pracovněprávního vztahu
Zpracovatelé Bc. Martin Stolář

FAKTURA

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování Fakturace.
Doba zpracování po dobu trvání pracovněprávního vztahu

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne středa, 27. února 2019.